Mērījumi

SIA "Akukon-Būvakustika" veic akreditētus mērījumus saskaņā ar Somijas mātes uzņēmuma Akukon Oy akreditāciju, izmantojot Eiropas pārrobežu akreditācijas kooperāciju. Akukon Oy ir testēšanas laboratorijas akreditācija T229 saskaņā ar standartu EN ISO/IEC 17025:2017, ko piešķīrusi Somijas Akreditācijas dienests (Finnish Accreditation Service — FINAS). Somijas valsts akreditācija ir pilnvērtīgi akceptējama visā Eiropas Savienībā. Mēs piedāvājam sekojošus akreditēto mērījumu pakalpojumus:

  • Skaņas izolācijas un triecientrokšņa līmeņa mērījumi saskaņā ar LVS ISO 16283-1, -2, -3 un LVS ISO 717-1,-2
  • Telpas akustikas mērījumi saskaņā ar LVS ISO 3382-1,-2
  • Vides trokšņu mērījumi saskaņā ar LVS ISO 1996-1,-2

Kā arī piedāvājam dažādu veidu akustiskos mērījumus ārpus akreditācijas, tai skaitā vibrācijas ātruma līmeņa mērījumus.

Skaņas izolācijas mērījumi

Skaņas izolācijas mērījumi ir skaņas gaisā un triecientrokšņa līmeņa mērījumi starp dažādām telpām, kā arī fasādes skaņas izolācijas mērījumi. Šāda veida mērījumi ir obligātā prasība 2. un 3. grupas ēku nodošanai ekspluatācijā. Skaņas izolācijas mērījumi ir arī nepieciešami, lai iegūtu sākotnējos datus būvakustikas sadaļai pārbūves un rekonstrukcijas projektos. Veicot skaņas izolācijas mērījumus mēs vadāmies pēc Latvijas būvnormatīva LBN 016-15 "Būvakustika".

Telpas akustikas mērījumi

Mēs veicam telpas akustikas mērījumus atbilstoši klienta prasībām, kā arī mūsu akustikas projekta izejas datu iegūšanai. Telpas skanējumu nosaka, izmērot reverberācijas laiku, kā arī citus akustiskos parametrus - skaidrību, telpiskumu, runas saprotamību.

Trokšņa līmeņa mērījumi

Šāda veida mērījumi ir nepieciešami, lai noskaidrotu vides vai telpas skaņas spiediena līmeni un salīdzinātu ar normatīviem aktiem vai projektā izvirzītiem mērķiem. Bieži vien, vides trokšņa līmeni izmēra, projektējot ēku fasādes skaņas izolāciju. Veicot trokšņa līmeņa mērījumus, mēs vadāmies pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība".

Region and language

Select region and language

Current selection: